Clubreglement jeugdspeler

CLUBREGELEMENT VOOR JEUGDSPELERS
FC MAASLAND NOORDOOST

Gericht naar de jeugdspelers:

1. De jeugdploegen staan open voor spelers die de voetbalsport wil beoefenen, die de wil tonen om bij te leren, en zowel op sportief als menselijk vlak de juiste instelling tonen.

2. Spelers worden 2 maal per jaar door de trainers en de jeugdcoördinatoren geëvalueerd. Indien nodig wordt na de laatste evaluatie in april/mei in een persoonlijk gesprek aan spelers en/of ouders duidelijk gemaakt welke kansen zij hebben voor verdere doorgroei binnen de club.

3. De spelers (U10-U15) worden na 3 weken trainingen ingedeeld in een A en een B ploeg. Dit is uitsluitend een beslissing in overleg met trainers en coördinatoren. Deze indeling kan tijdens het seizoen wijzigen op basis van inzet/kunde en/of als sanctie.

4. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het clubbestuur en maakt deel uit van het budget jeugdwerking dat door de beheerraad werd goedgekeurd. Betaal uw lidgeld tijdig. Bij niet-betaling op deze datum wordt er automatisch vanuit gegaan dat de jeugdspeler niet meer wenst deel uit te maken van FC Maasland Noordoost en kan de club zonodig nog andere spelers aansluiten.

5. Betaling van het lidgeld geeft de speler recht op het volgen van de trainingen, het gebruik van de accommodatie en verkrijgen van eventuele uitrusting. Deelname aan wedstrijden is geen recht voortkomend uit het betalen van lidgeld, maar wel een beloning voor de speler die deze verdient door inzet, gedrag en kunde op trainingen.

6. Elke jeugdspeler welke voldoet aan de voorwaarden onder artikel 4 en 5 speelt minstens de helft van de officiële wedstrijdminuten over een volledig seizoen gespreid, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.

7. In de loop van het seizoen kan een speler uitsluitend bij een andere club aangesloten bij de KBVB gaan spelen of testen mits schriftelijke toelating van FC Maasland Noordoost. Indien de speler wil/moet gaan testen bij een andere club wordt dit enkel toegestaan indien de eigen ploeg haar activiteiten niet in het gedrang komen. Toelatingen gaan via de jeugdvoorzitter of coördinatoren.
Gericht naar de ouders:

8. Het is belangrijk dat ouders de spelers als groep komen aanmoedigen en niet enkel en alleen hun zoon. Voetbal is een ploegsport. Als supporter heeft U een voorbeeldfunctie. Onbetamelijk supportersgedrag van ouders zal in overweging genomen worden bij de eindbeoordeling van de speler. Onkosten ten laste van de club zullen verhaald worden op de betrokkenen.

9. Per ploeg zijn 2 afgevaardigden uit de oudergroep noodzakelijk. Deze worden voor een volledig seizoen in hun functie bekrachtigd door het jeugdbestuur. Ploegafgevaardigden dienen onpartijdig te zijn en verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. Specifieke richtlijnen en taken worden hen door het bestuur meegedeeld. Volgens de KBVB moet er voor een goede orde minstens 1 afgevaardigde aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Indien er voor de aanvang van het seizoen zich geen vrijwilligers melden kan dit betekenen dat de desbetreffende ploeg in principe niet kan starten. Medewerking van ouders in de totale jeugdwerking is dus een noodzaak.

10. Ouders worden vanaf de U8 niet meer toegelaten in de kleedkamers. De ouders van de U8 mogen de eerste helft van het seizoen de spelers (eventueel per 2 ouders in een beurtrol) helpen met het omkleden en vanaf de 2de seizoenshelft wordt verwacht dat de spelers dit zelf zullen doen. Alle andere ouders komen dus niet in de kleedkamer, zowel tijdens wedstrijden als trainingen, mits toestemming van de trainer.

11. Richtlijnen aan de spelers tijdens trainingen en wedstrijden worden enkel door de trainer of zijn aangestelde vervanger gegeven en zeker niet door de ouders.

12. De jeugdwerking staat steeds open voor opbouwende kritiek. Wij gaan echter niet in op kritiek die gegeven wordt tijdens of onmiddellijk na wedstrijden, in de kantine of langs het terrein. Indien men zich niet kan vinden in beslissingen van bestuur, coördinator of trainer maakt men een afspraak bij voorkeur met de direct betrokken persoon om het probleem in alle rust te bespreken.
LEEFREGELS VOOR EEN
GOEDE CLUBHUISHOUDING

Om wekelijks voor alle ploegen van onze jeugdafdeling alles in goede banen te leiden, zijn een aantal concrete afspraken noodzakelijk. We verwachten dan ook dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Met vragen kan men steeds terecht bij de trainer en/of de jeugdcoördinatoren.

1. Jeugdspelers houden de eer van de club hoog. Als speler van FC Maasland Noordoost is onberispelijk gedrag en taalgebruik gewenst. Indien een speler zich hier niet aan houdt kunnen er een sancties volgen.

2. Een speler die, om gelijk welke reden, niet aanwezig kan zijn op trainingen en/of wedstrijden dient zijn trainer tijdig te verwittigen. Verwittiging van afwezigheid op wedstrijden dient ten laatste 3 dagen voorafgaand aan de wedstrijd te gebeuren. Vanaf de U13 dient dit te gebeuren door de speler zelf, niet door de ouders of een tussenpersoon. De trainer stelt hiervoor de concrete regels op. Bij onverwittigde afwezigheid zal er een sanctie volgen. Spelers die niet of onvoldoende deelnemen aan de trainingen, zonder geldige reden, kunnen in principe ook geen wedstrijd spelen.

3. Iedere speler is 10’ voor aanvang van de training aanwezig. Voor thuis- en uitwedstrijden is dit op het afgesproken uur. Spelers die niet tijdig aanwezig zijn, kunnen door de trainer minder wedstrijdminuten worden opgelegd.

4. Na de training of wedstrijd is iedere speler verplicht zijn schoenen af te kloppen of proper te maken aan de voorziene borstels of platen. Tijdens de trainingen worden schoenen buiten uitgedaan en zuiver gemaakt alvorens men de kleedkamers mag betreden. Afval (lege drankflesjes, tape, …) hoort thuis in de voorziene vuilnisbakken.

5. Jeugdspelers en ouders van spelers dienen het nodige respect te tonen voor mede- en tegenspelers, clubgenoten, bestuur, medewerkers van de club, trainers, scheidsrechters en ouders.

6. De wedstrijdkledij wordt door iedere speler gedragen bij thuis- en uitwedstrijden. De trainingspakken worden niet tijdens de trainingen gedragen. Iedere speler krijgt een nieuwe trainingsbal die men iedere training bijheeft en is ook zelf verantwoordelijk voor deze bal. Op het einde van het seizoen mag de speler de bal behouden.
7. In de kleedkamer en douches heerst er rust en orde en wordt dus niet gespeeld. Na afloop van elke training (Vanaf U10) of wedstrijd (vanaf U6) neemt elke speler verplicht een douche. Enkel de trainer kan hierop een uitzondering toestaan. Om hygiënische redenen is het dragen van badslippers in de douches verplicht. Na het douchen verplaatsen de spelers zich in groep naar boven, waar drank is voorzien. Er wordt niet geknoeid met de drank!

8. Jeugdspelers dragen geen juwelen, piercings, …. tijdens trainingen of wedstrijden. Ook is het verplicht om tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen. Vanaf november tem februari draagt iedere speler een lange broek tijdens de trainingen. Ook de kledij wordt correct en volgens de regels gedragen.

9. Roken en het nuttigen van alcoholische dranken is ten strengste verboden voor jeugdspelers, zolang zij zich binnen de terreinen van FC Maasland Noordoost bevinden. Ook bij nevenactiviteiten, ingericht door de club, geldt deze regel. Drugsgebruik of betrokkenheid bij aanverwante activiteiten, zelfs bij een vermoeden, hebben de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

10. Jeugdspelers die met de fiets komen zijn verplicht om werkende verlichting op hun fiets te hebben.

11. Jeugdspelers die door opzettelijke fouten, die niet in het spelbeeld van de wedstrijd passen, uitgesloten worden zullen hiervoor zelf de verantwoordelijk dragen. Zij zullen dan ook financieel opdraaien voor mogelijke kosten die hieraan verbonden zijn. De trainer zal deze uitsluiting evalueren en rapporteren aan het bestuur.

12. Spelers die materiële schade toebrengen aan het clubmateriaal en/of de accommodatie of oorzaak zijn van verlies van clubmateriaal zullen hiervoor een schadevergoeding betalen. Het juiste bedrag, bepaald door het bestuur, zal vergoed moeten worden aan de club.

13. Diefstal en/of geweld zal onmiddellijk de uitsluiting van de betrokken speler uit de club tot gevolg hebben. De club zal indien noodzakelijk een verzoek tot politionele actie indienen. Anderzijds is de club niet verantwoordelijke voor verlies of diefstal van persoonlijke materialen. Iedereen is zelf verantwoordelijk. Laat dus waardevolle spullen bij voorkeur thuis.

14. Alle andere specifieke afspraken (kledij, nuttigen van sportdrank tijdens wedstrijd en training, verwelkoming bij aankomst, …) die de trainer met de spelers en ouders maakt, dienen te worden nageleefd.
Door aansluiting bij de club FC Maasland NO verklaren spelers en ouders zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de club. Het al dan niet respecteren van deze regels maakt integraal deel uit van de beoordelingscriteria die leiden tot selectie van spelers voor wedstrijden.

Reglement goedgekeurd op de vergadering van het jeugdbestuur van 22-05-2015 te Kinrooi.
EXTRA MEDEDELING IVM MEDEWERKING OUDERS

NET ZOALS DE AFGELOPEN JAREN VRAGEN WE AAN DE OUDERS DE MEDEWERKING OM ALLES IN GOEDE BANEN TE LEIDEN. ALS IEDEREEN ZIJN STEENTJE BIJDRAAGT, KUNNEN DE TRAINERS ZICH OPTIMAAL BEZIG HOUDEN MET DE TAKEN DIE ZE OP VOETBALTECHNISCH GEBIED DIENEN UIT TE VOEREN.

Daarom appreciëren we het ten zeerste indien:

– We voor ieder ploegje (U6-U17) 1 of 2 ouders hebben die de taak van afgevaardigde op zich willen nemen (Taak: Invullen wedstrijdblad, zorg voor de ballen, oppompen ballen, drank voorzien tijdens de rust, …)
– We bij de U6-U13 ouders hebben die de taak van scheidsrechter willen uitvoeren.
– We bij de U6-U13 de papa’s de doeltjes plaatsen bij thuiswedstrijden en deze ook wegnemen na de wedstrijd.
– De mama’s van U6-U13 in een beurtrol de afspraak maken om na de thuiswedstrijd de kleedkamer eventjes te poetsen. (emmer water erdoor en aftrekken)

We hopen dat alle ouders een handje toesteken, zodat de trainers zich optimaal kunnen concentreren op de organisatie en opleiding van hun ploeg(je).